Nuenen Centraal
Gemeenteberichten week 7
Gemeentehuis Nuenen, vragen per e-mail:

Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de volgende website: www.nuenen.nl


CMD Centrum Maatschappelijke Deelname

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd!

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl |  open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur
, dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur.
Bekendmaken en kennisgeven voortaan via www.overheid.nl
Vanaf 1 maart 2017 gaat de gemeente Nuenen helemaal over op elektronisch
bekendmaken en kennisgeven. De lange en vaak moeilijk leesbare juridische
teksten verdwijnen uit de gemeenteberichten in de Rond de Linde. Deze
ontwerpbesluiten, aanvragen en meldingen komen voortaan digitaal op
www.overheid.nl

Voordelen
Dit heeft veel voordelen. Alles staat duidelijk op één plaats. Er is een duidelijke
zoekfunctie. U kunt zich op overuwbuurt.overheid.nl aanmelden voor een
emailservice zodat u automatisch een email krijgen over een kennisgeving of
melding in uw buurt. En u kunt direct de achterliggende wet- en regelgeving
raadplegen.

Nieuwsberichten
Rond de Linde blijft nog wel het vertrouwde medium voor de gemeentelijke
nieuwsberichten. Gedurende een gewenningsperiode van zes maanden vullen we
de nieuwsberichten aan met een beknopt overzicht van de kennisgevingen en
bekendmakingen.

Extra service
Wanneer u geen toegang tot internet heeft, kunt u telefonisch via (040)
2631631 bij het KCC van de gemeente Nuenen te allen tijde een afschrift
opvragen van de kennisgevingen en bekendmakingen. Deze extra service bieden
we graag.


Collecte
Volgende week wordt er gecollecteerd door Jantje Beton


Afvalweetje
Lever uw oude GSM in bij de milieustraat, de opbrengst is voor KIKA.
Kika
Dit goede doel heeft kortgeleden nog mooie resultaten opgeleverd:
Onderzoekers van het Wilhelmina Kinderziekenhuis zijn er namelijk in geslaagd
een anti-kanker vaccin te produceren voor kinderen met acute myeloïde
leukemie. Specifiek voor kinderen die als onderdeel van hun behandeling een
stamceltransplantatie hebben ondergaan kan dit een belangrijke toevoeging zijn.

Milieustraat
De openingstijden van de milieustraat (Huufkes 48/50):
- Dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur.
- Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
Heeft u vragen over deze actie of heeft u een andere vraag, neem dan contact
op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen: T: (040) 2631 631


Aanbrengen zebrapad Hoge Brake
Om het oversteken van de Hoge Brake richting winkelcentrum Kernkwartier voor
voetgangers makkelijker en veiliger te maken, wordt vanaf donderdag 2 maart
een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) aangelegd. De oversteekplaats
wordt aangelegd ter hoogte van de Kapmeeuwhof.

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestaande
asfaltverharding en het aanbrengen van een plateau met daarop een zebrapad-
markering in zwartte en witte betonklinkers. De werkzaamheden vergen circa 2
dagen.

De Hoge Brake wordt ter plaatse geheel afgesloten voor het doorgaande
verkeer. Dit wordt gedurende 2 dagen omgeleid via de Zilvermeeuwhof,
Meeuwenlaan en Mantelmeeuwlaan.

Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met het
klantcontactcentrum van de gemeente Nuenen via telefoonnummer (040) 2631
631.


Nuenen controleert op (brom)fietsen
Wij hebben een jaarprogramma opgesteld waarin op thematische wijze
aandachtspunten voor onze opsporingsambtenaren (boa’s) zijn benoemd. In de
komende weken letten we extra op het thema parkeren en (brom)fietsen. Op de
naleving van andere regels wordt uiteraard ook toegezien.

Parkeren
Over parkeren is een aantal regels vastgelegd in het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Parkeren mag alleen:
- op de weg (en de daarbij behorende zijkanten) voor zover geen
parkeerverbod van kracht is;
- bij aanwezigheid van parkeervakken alleen in deze parkeervakken, niet
daarbuiten;
- op de weg wanneer deze niet binnen een gebiedsgericht parkeerverbod
valt. Deze zones kunt u herkennen aan de verkeersborden.

Parkeren is niet toegestaan:
- op het trottoir;
- bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan;
- buiten de bebouwde kom op een rijbaan van een voorrangsweg;
- langs een gele onderbroken streep;
- op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van
goederen;
- op een parkeerplaats voor vergunninghouders;
- in plantsoenen;
- op grasvelden of andere groenvoorzieningen;
- voor een inrit of uitrit;
- op een gehandicaptenparkeerplaats zonder geldige
gehandicaptenparkeerkaart.

Wist u dat:
- voor het gehele centrum een parkeerverbod zone geldt? Dit houdt in dat
u in het centrum alleen mag parkeren in de parkeervakken!
- de boete voor het parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zonder
gehandicaptenparkeerkaart  € 370,- is?

(Brom)fietsen
Fietsers en bromfietsers moeten gebruik maken van de verplichte (brom)
fietspaden. Wanneer een verplicht fietspad ontbreekt, moeten zij de rijbaan
gebruiken. (Brom)fietsen op het trottoir of in voetgangerszones zoals het Park
en het Parkhof is niet toegestaan, omdat dit gevaarlijke situaties voor het
winkelende publiek kan veroorzaken. Voetgangerszones herkent u aan de ter
plaatse aanwezige verkeersborden. Als u toch fietst op het trottoir riskeert u
een boete van € 55,-. Als u met uw bromfiets op het trottoir rijdt riskeert u een
boete van € 95,-.

Daarnaast is het verboden om over de weekmarkt te (brom)fietsen. Als u toch
over de weekmarkt fietst riskeert u een boete van € 35,-. Als u met uw
bromfiets over de weekmarkt rijdt riskeert u een boete van € 60,-.

Het naleven van de regels
Wij vragen u vriendelijk om rekening te houden met deze regelgeving.
Overtredingen die door onze boa’s worden geconstateerd, kunnen leiden tot een
boete. De regels zijn terug te vinden in het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en in de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV). U kunt deze regelgeving vinden via www.overheid.nl
Bij constatering van een overtreding kan er door onze boa’s, zonder het geven
van een waarschuwing, direct een proces-verbaal worden opgemaakt.

De bedragen van de boetes genoemd in dit artikel, zijn exclusief € 9,-
administratiekosten
Heeft u nog een oude mobiele telefoon waar u niets mee doet? Als u deze inlevert bij de Milieustraat in Nuenen gaat de opbrengst ervan naar Kika, kinderen kankervrij. Dit is een gezamelijk initiatief van gemeente Nuenen, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren.
Oudere gemeenteberichten

Gemeenteberichten 2017 Week 6
Gemeenteberichten 2017 Week 5

Gemeenteberichten 2017 Week 4
Gemeenteberichten 2017 Week 3
Gemeenteberichten 2017 Week 2
Gemeenteberichten 2016