Nuenen Centraal
Nuenen weer stap verder in fusieproces

De bestuurlijke toekomst van Nuenen staat al enige tijd bovenaan de agenda. Bijna een jaar geleden heeft de gemeenteraad aangegeven, dat fuseren het beste is voor de toekomst van Nuenen.
In het afgelopen jaar heeft Nuenen zeker niet stilgezeten. Na gesprekken te hebben gevoerd met alle  aangrenzende gemeenten, kwamen Eindhoven en Son en Breugel naar voren als mogelijke fusiepartners.

Het profiel
Een begeleidingsgroep, heeft zich de afgelopen tijd ingezet om informatie te verzamelen, gesprekken te voeren en belangrijke punten in kaart te brengen.
Er is als basis voor de gesprekken gebruikgemaakt van een profiel. In het profiel staat in grote lijnen aangegeven waar Nuenen voor staat, wat Nuenen te bieden heeft, welke criteria er zijn en welke richting Nuenen in de toekomst graag op wil.

Punten die bijvoorbeeld aan worden gehaald zijn:
- het behouden van een groene buffer en groene kernen
- De gemeente Nuenen wil niet opgesplitst worden door een fusie. Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Eeneind en
   de buurtschappen horen bij elkaar.
- Het verder ontwikkelen van Landgoed Gulbergen naar een recreatieve functie en het verder ontwikkelen
   van het Montmartre van Brabant.
- Het versterken van democratie en bestuur
- Nuenen zet zich in voor het bestrijden van drugsgerelateerde criminaliteit en wil dan ook niet dat er
   coffeeshops worden gevestigd in Nuenen.
- Scholen in Nuenen zijn belangrijk en noodzakelijk, ook een bibliotheek behouden is wenselijk. Mocht er na de
   fusie geen gemeentehuis meer zijn in Nuenen, dan dient er een dependance te komen, waar inwoners
   bijvoorbeeld hun paspoort of rijbewijs kunnen verlengen en andere eenvoudige zaken kunnen regelen.

Alle belangrijke punten zoals werkgelegenheid, duurzaamheid, veiligheid, cultuur, natuur en economie worden helder in beeld gebracht. Wat opvalt is dat Nuenen vooral hoog inzet op het behouden van het dorpse karakter, de verbondenheid en kleinschaligheid. Maar daarnaast ook gericht is op de toekomst en zeker niet stil wil blijven staan.
Door het profiel van Nuenen te vergelijken met de profielen van Eindhoven en Son en Breugel ontstaat er een duidelijk beeld van punten waarop er een "match" is en punten waarop er eventuele verschillen zijn.

Hoe nu verder
Nu alles op een rijtje staat is het voor de raad makkelijker, om tot een goed en weloverwogen besluit te komen. .
De begeleidingsgroep benadrukte in een persgesprek, dat ze geen voorkeur uit wil spreken over een fusiepartner, maar de keus geheel bij de raad wil neerleggen. De raad zal uiteindelijk op 16 november een keuze gaan maken tijdens een extra raadsvergadering.

Nuenen wil ook graag burgers de kans geven, om mee te praten over de bestuurlijke toekomst van Nuenen. Daarom wordt er op 2 november een extra commissievergadering in Het Klooster gehouden met meespreekrecht. Burgemeester Houben, Chris Eeuwhorst en Nico Pijnacker Hordijk gaven aan dat het fantastisch zou zijn als burgers zouden komen en hier gebruik van zouden maken.

Streefdatum 1 januari 2020
De streefdatum voor de fusie is 1 januari 2020. Chris Eeuwhorst benadrukte wel, dat dit een streefdatum is, die haalbaar is als alles volgens planning verloopt.
Met het gedegen vooronderzoek, de streefdatum en het kiezen van een beoogde fusiepartner laat Nuenen zien prima in staat te zijn om zelf de bestuurlijke toekomst uit te stippelen.
In juli greep de provincie in en nam middels een Arhi-procedure het fusieproces over, omdat Nuenen niet tijdig  een besluit nam ten aanzien van de beoogde fusiepartner.
De hoop is dan ook, dat de provincie nu inziet dat Nuenen goed bezig is en zeker niet op het relaxbankje is gaan zitten. Met deze inzet kan hopelijk de provinciale Arhi-procedure worden beŽindigd, zodat Nuenen weer zelf de touwtjes in handen kan nemen en samen met de toekomstige fusiepartner(s) het proces verder kan doorlopen.

Complex proces
Het komen tot een goede fusie is een complex en intensief proces, waarbij ook deskundigheid van groot belang is. Daarom wordt er ook gebruikgemaakt van externe ondersteuning. Deskundigheid kost geld en er wordt dan ook voorgesteld om 100.000 euro extra beschikbaar te stellen uit de algemene reserves, om zo het verdere proces te kunnen doorlopen.

Tot nu toe verloopt het proces in ieder geval goed. Zoals Nico Pijnacker Hordijk het verwoorde "Je zit echt samen in het proces". De begeleidingsgroep gaf aan dat de gesprekken en contacten onderling, met andere gemeenten en met de provincie goed verlopen.
Nu is het aan de raad om op 16 november een keuze te maken.

Op de website van de gemeente Nuenen kun je het raadsvoorstel en de bijbehorende stukken inzien.
Nieuws Nuenen -   7 oktober 2017