Nuenen Centraal
Persoon aangehouden en voertuig in beslag genomen bij integrale controle bedrijventerrein Eeneind

Gisteren vond er een integrale controle met verschillende instanties plaats op bedrijventerrein Eeneind in
Nuenen.
Met de actie hebben verschillende instanties gezamenlijk meerdere (auto)bedrijven gecontroleerd op het
naleven van wet- en regelgeving. De controle richtte zich op de bedrijfsactiviteiten en de bedrijfsvoering. Zo
is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan en of de bouw- en
milieuwetgeving wordt nageleefd. De bedrijfspanden werden ook onderzocht op onwettige activiteiten zoals
de verkoop van gestolen auto-onderdelen.

Samenwerking tussen instanties
De controle is een gezamenlijke actie van de gemeente Nuenen, Politie, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
en Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Met deze gezamenlijke aanpak wil de gemeente
mogelijke illegale activiteiten op Eeneind terugdringen en daarmee het bedrijventerrein veiliger en economisch
aantrekkelijker maken.

Resultaten
De controle is goed verlopen. De betreffende ondernemers hebben alle medewerking verleend aan de
controle. De onderlinge samenwerking en communicatie tussen de partners was goed. Een aantal specifieke
resultaten van de controle zijn:
In totaal zijn 11 autobedrijven gecontroleerd.
De politie heeft één persoon aangehouden.
De politie heeft één voertuig en meerdere auto-onderdelen in beslag genomen, welke vermoedelijk van
diefstal afkomstig zijn.
Controleurs van de gemeente constateerden enkele gevallen van strijdig gebruik met het
bestemmingsplan.
Controleurs van de Omgevingsdienst constateerden enkele lichte milieuovertredingen.

‘We kijken terug op een succesvolle controle. Door de inbreng van ieders expertise kunnen we de illegale
activiteiten terugdringen en zodoende de kwaliteit van het bedrijventerrein verbeteren. De komende tijd
gaan we op regelmatige basis integrale controles houden waarbij we controleren op het naleven van
gemeentelijke wet- en regelgeving. Op onze website vermelden wij alle informatie over deze controles.’ -
Patrick Kolijn, algemeen leidinggevende controle en tevens relatiemanager bedrijventerreinen gemeente
Nuenen.

Wat kunt u doen?
De gemeente pakt (ondermijnende) criminaliteit aan. Maar ook de hulp van de burger is nodig. Meld
verdachte situaties bij de politie 0900-8844 (of online via politie.nl/mijn buurt).Je kan ook anoniem je melding
doorgeven dit kan via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 (of online via www.meldmisdaadanoniem.nl
Nieuws Nuenen -   6 december 2018